Ktorá nezisková organizácia má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Ing. Michaela Vidová

Kľúčové slová: Daň z príjmov právnických osôb; Daňové priznanie; Dotácie, Príspevky

Dotácie na energie a príspevky za ubytovanie odídenca v roku 2023 rozšírili povinnosti najmä pre občianske združenia a cirkevné organizácie podať daňové priznanie a s ním aj účtovnú závierku, ktoré doteraz tieto povinnosti nemali, pretože nemali príjmy z verejných zdrojov.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „daňové priznanie“) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP“)  je povinná podať každá právnická osoba bez ohľadu nato, či vykonávala svoju činnosť, dosiahla účtovný zisk alebo stratu alebo dosahovala príjmy a to za predpokladu, že ide o právnickú osobu, ktorá má na území SR svoje sídlo alebo miesto svojho skutočného vedenia.

Ktorá nezisková organizácia nepodáva daňové priznanie?

Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov sa vzťahuje aj na daňovníkov nezaložených a nezriadených na podnikanie a v rámci nich aj neziskové mimovládne organizácie. ZDP však vymedzuje prípady právnických osôb – daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorí na základe splnenia podmienok ZDP nie sú povinný za príslušné zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie:

 • daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie (všetky  formy) – ak dosahuje iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu daňou vyberanou zrážkou,
 • občianske združenie – ak dosahuje iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu daňou vyberanou zrážkou a príjmy z členských príspevkov,
 • registrované cirkvi a náboženské spoločenstvá – ak dosahujú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky.

Ktorá nezisková organizácia podáva daňové priznanie?

Ak však neziskové mimovládne organizácie dosahujú akékoľvek iné príjmy, ktoré nespadajú do kategórie vyššie uvedených príjmov, má nezisková mimovládna organizácia povinnosť podania daňového priznania.

Typickým príkladom je príjem (výnos) dosahovaný z dotácií (príspevkov) poskytnutých neziskovej mimovládnej organizácii na vykonávanie ich hlavnej činnosti. Takýto príjem sa u neziskových mimovládnych organizácií považuje za príjem dosahovaný v rámci hlavnej činnosti, na ktorú bola organizácia zriadená a v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZDP je takýto príjem oslobodený od dane z príjmov. Aj napriek tomu, že takýto príjem je oslobodený od dane a teda dosahovanie týchto príjem nemá vplyv na vyčíslenie daňovej povinnosti k dani z príjmov, nezisková mimovládna organizácia  je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov. V prípade dotácií (príspevkov) je veľmi podstatné jej daňové posúdenie z dôvodu jej zahrnutia alebo nezahrnutia do základu dane.

Príspevky na odídencov z Ukrajiny

V súčasnosti sú aktuálne dotácie (príspevky) poskytované v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a to:

Príspevok podľa zákona č.  480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za ubytovanie odídenca poskytnutý oprávnenej osobe prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie.  Posúdenie príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutý oprávnenej osobe – právnickej osobe podľa ZDP závisí od skutočnosti, či oprávnená osoba má alebo nemá príjem z prenájmu oslobodený od zdanenia. Na základe uvedeného oprávnená osoba, ktorá:

  1. príjem z prenájmu oslobodený od dane z príjmov podľa § 13 ZDP (rozpočtové organizácie, obce a VÚC) – príspevok za ubytovanie odídenca nezahrnie do základu dane  a výdavky (náklady), ktoré je možné priradiť k uvedenému príjmu rovnako nezahŕňa do základu dane v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) ZDP,
  2. nemá príjem z prenájmu oslobodený od dane z príjmov podľa § 13 ZDP (všetky ostatné právnické osoby) – príspevok je zdaniteľným príjmom v súlade s účtovníctvom a to v zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu so súčasným uplatnením výdavkov priraditeľných k uvedenému príspevku (napr.  prevádzkových výdavkov na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie) do daňových výdavkov v súlade s § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. m) ZDP.

Dotácie na energie

Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu poskytnutá podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v z.n.p. Pri zahrňovaní tejto dotácie do základu dane je podstatné rozlišovať na aké náklady sa dotácia poskytuje:

  1. dotácia na úhradu nákladov na elektrinu a plyn vzťahujúcich sa k hlavnej činnosti – táto dotácia predstavuje v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZDP príjem oslobodený od dane, pričom výdavky na elektrinu a plyn sa nezahŕňajú do základu dane podľa § 21 ods. 1 písm. j) ZDP,
  2. dotácia na úhradu nákladov na elektrinu a plyn vzťahujúcich sa k činnosti, z ktorej príjmy sa zahŕňajú do základu dane (napr. prenájom budovy alebo jej časti) – táto dotácia sa považuje za zdaniteľný príjem, pričom k uvedenej dotácii je možné uplatniť výdavky na elektrinu a plyn do daňových výdavkov.

Zákaznícka linka

+421 (0) 910 852 408

Napíšte nám

pastierikova@sluzbymvo.sk

Adresa

1.mája 18 01001 Žilina

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
IČO: 37983792
DIČ: 2022104744
IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio