Ocenenie a účtovanie dobrovoľníckej práce v neziskových organizáciách

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Kľúčové slová: Dobrovoľník; Podvojné účtovníctvo; Jednoduché účtovníctvo; Výkazníctvo; Aktivácia,; Poznámky k účtovnej závierke

V mnohých neziskových organizáciách pracujú dobrovoľníci, vykonávajú činnosti súvisiace s účelom činnosti neziskovej organizácii. Túto činnosť dobrovoľníka je potrebné vykazovať, oceňovať a účtovať v zmysle zákonov o dobrovoľníctve, o účtovníctve a o dani z príjmov. Hodnota dobrovoľníckej práce môže byť započítaná do spolufinancovania projektov, ak to umožňuje dotačný zákon, alebo výzva k predkladaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Vykazovanie dobrovoľníckej práce

Zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve je možné podľa § 6 prijímateľa dobrovoľníckej činnosti účtovať hodnotu vykonávanej dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa charakteru vykonávanej dobrovoľníckej práce.

Nezisková účtovná jednotka vedie evidenciu dobrovoľníkov s údajmi: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, dohodnuté miesto výkonu, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti.

Podkladom k zaúčtovaniu hodnoty dobrovoľníckej činnosti slúži VÝKAZ dobrovoľníckej činnosti.

Jedným z benefitov dobrovoľníka je možnosť poukázať 3 % zo svojej zaplatenej dane z príjmu, ak vykazoval dobrovoľnícku činnosť 40 hodín a viac v oblasti vymedzenej zákonom o dobrovoľníctve. Nezisková organizácia vystavuje dobrovoľníkovi potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré je prílohou k VYHLÁSENIU o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona o dani z príjmu.

Ocenenie dobrovoľníckej práce

Ocenenie (hodnota) dobrovoľníckej práce je na základe § 120 Zákonníka práce, pričom sa vychádza zo stupňa náročnosti práce a minimálnych mzdových nárokov.

Minimálna hodinová mzda v roku 2023 je 4,023€. Minimálna hodinová cena práce je 5,439 €, v šiestich stupňoch náročnosti:

StupeňKoeficient minimálnej mzdy20232024
Minimálna hodinová mzdaMinimálna cena práceMinimálna hodinová mzdaMinimálna cena práce
11,04,0235,4394,3105,827
21,24,8286,5275,1826,993
31,45,6327,6156,0348,158
41,66,4378,7036,8969,323
51,87,2419,7907,75810,489
62,08,04610,8788,62011,654

Účtovníctvo

Účtovanie v podvojnom účtovníctve

V podvojnom účtovníctve vykonávanie dobrovoľníckej činnosti sa účtuje u prijímateľa dobrovoľníckej činnosti v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 62 – Aktivácia. Podľa charakteru vykonávanej dobrovoľníckej práce sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku, ak sa obstaráva dlhodobý majetok.

Príklad

Por. čís.Opis účtovného prípaduÚčtovací predpis
MDD
1. Aktivácia dobrovoľníckej činnosti
1.1.Ocenenie dobrovoľníckej práce verejnoprospešnej činnosti – aktivácia518622
1.2.Dobrovoľnícka práca pri tvorbe dlhodobého majetku04x623, 624

V poznámkach účtovnej závierky v článku I. Všeobecné informácie ods. 4) sa uvádza počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve

V jednoduchom účtovníctve peňažnom denníku v prehľade o nepeňažných účtovných prípadoch (nepeňažných operáciách účtovnej závierky, podobne ako odpisy) sa účtuje hodnota dobrovoľníckej práce, ako výdavok, v členení podľa charakteru dobrovoľníckej činnosti (napr. služby; obstaranie dlhodobého majetku, v členení ostatný výdaj). Súčasne sa zaúčtuje príjem v členení ostatný príjem. Takže vo výkaze príjmov a výdavkov je nulový výsledok.

Zákaznícka linka

+421 (0) 910 852 408

Napíšte nám

pastierikova@sluzbymvo.sk

Adresa

1.mája 18 01001 Žilina

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
IČO: 37983792
DIČ: 2022104744

poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio