Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou a s daňovým priznaním za rok 2023

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Kľúčové slová: Daň z príjmov právnických osôb; Daňové priznanie; Účtovná závierka; Výročná správa; Audit; Účtovníctvo; Občianske združenie; Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; Nadácia; Neinvestičný fond; Cirkevná organizácia; Účelové zariadenie cirkvi; Súkromná škola; Cirkevná škola; Poskytovateľ sociálnych služieb; Športová organizácia

Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou a daňovým priznaním sa týkajú zverejnenia účtovných dokumentov v Registri účtovných závierok, vypracovania výročnej správy, auditu účtovnej závierky a výročnej správy. V tomto článku sú zhrnuté tieto povinnosti pre občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie a účelové zariadenia cirkví, súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, pre poskytovateľov sociálnych služieb, pre športové organizácie.

Zverejňovanie  účtovných dokumentov

Nezisková účtovná jednotka má povinnosť ukladať účtovné dokumenty do registra účtovných závierok (ďalej RÚZ) www.registeruz.sk (§ 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), ak má povinnosť:

 1. zverejnenia účtovných dokumentov v Registri účtovných závierok,
 2. vypracovania výročnej správy,
 3. auditu účtovnej závierky a výročnej správy.

Účtovné dokumenty neziskovej účtovnej jednotky tvoria účtovná závierka, správa audítora a výročná správa.

 • Účtovné dokumenty sa ukladajú elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy SR.
 • SUBJEKT VEREJNEJ SPRÁVY účtovné dokumenty zverejňuje elektronicky cez centrálny konsolidačný systém alebo RIS SAM.

RÚZ sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. V neverejnej časti sú uložené dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a zahraničných organizačných zložiek a je prístupná iba subjektom verejnej správy. Jednotlivé dokumenty sú sprístupnené na požiadanie účtovnej jednotke, ktorej sa týkajú. Účtovnú závierku v neverejnej časti nie je možné otvoriť, ale je možné zistiť, či sú účtovné dokumenty v RUZ uložené. Vo verejnej časti sú zverejnené účtovné dokumenty všetkých ostatných právnických osôb. Verejná časť registra účtovných závierok je prístupná všetkým používateľom internetu.

Účtovné dokumenty neziskových účtovných jednotiek sú zverejnené vo verejnej časti RÚZ.

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb

Zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplýva, že povinnosťou každej právnickej osoby, ktorá je daňovníkom,  je do 3 mesiacov od ukončenia zdaňovacieho obdobia predložiť daňové priznanie z príjmov (výnosov) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka.

V súvislosti s činnosťou daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo nezriadení za účelom podnikania (neziskové účtovné jednotky), štát nepriamo podporuje činnosť týchto účtovných jednotiek daňovými zvýhodneniami tak, že niektoré príjmy (výnosy) oslobodzuje od dane z príjmov, prípadne nie sú predmetom dane, alebo sú zdanené zrážkovou daňou. Preto je veľmi dôležité poznať zdroje príjmov (výnosov) z účtovníctva a pod aký daňový režim patria.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z.Druh príjmu (výnosu)
Predmet dane, avšak oslobodený (§ 13)– Príjem (výnos) z hlavnej činnosti, ak nie je podnikaním,
– príjmy (výnosy) zo štátneho rozpočtu, resp. z rozpočtu VUC, miest a obcí na hlavné činnosti, nie zdaňované (napr. dotácie na pokrytie dodatočných nákladov na energie z MH SR),
– príjmy (výnosy) z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv,
– príjmy (výnosy) z verejnej zbierky,
– príjem (výnos) z charitatívnej reklamy do výšky 20.000 ročne za stanovených podmienok pre vybrané MNO (nadácia, občianske združenie, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby),
– príjem (výnos) z členského  v zmysle stanov,
– výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
– úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov.
Predmet dane (§ 12 ods.2) neoslobodený– príjem (výnos) z podnikateľskej činnosti,
– príjem (výnos) z prenájmu,
príspevok za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie
– príjem (výnos) z reklám, mimo stanovených podmienok príjmov z charitatívnej reklamy
– predaj majetku (dlhodobý majetok a zásoby)
– príjem (výnos) na základe zmluvy o sponzorstve v športe
Predmet dane, zrážková daň
(§ 43)
– úroky v banke
– výnos z majetku v podielovom fonde,
– príjmy z podielových listov,
– výnos z vkladových certifikátov,
– príjmy Fondu prevádzky, údržby a opráv – prenájom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania,
– predaj spoločných nebytových priestorov,
– výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok,
– peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Nie je predmetom dane
(§ 12,ods.7)
– príjem (výnos) z z podielu zaplatenej dane (2%, 3%)
– príspevky, dary podľa Občianskeho zákonníka
– príjem (výnos) z dedičstva

Nezisková účtovná jednotka podáva daňové priznanie vždy, ak má príjmy, ktoré sú predmetom dane. Výnimku tvoria občianske združenia a cirkevné organizácie.

Občianske združenie nemusí podávať daňové priznanie ak má iba príjmy:

 • ktoré nie sú predmetom dane (dary podľa Občianskeho zákonníka, 2%, 3% – príspevky z podielu zaplatenej dane),
 • príjmy ktoré sa zdaňujú osobitnou sadzbou (§ 43 úroky v bankách) a
 • príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín (§ 13 ods. 2 písm. b )).

Cirkev, náboženské spoločenstvá, cirkevná organizácia nemusí podávať daňové priznanie ak má iba príjmy:

 • ktoré nie sú predmetom dane (príspevky a dary podľa Občianskeho zákonníka, príspevky z podielu zaplatenej dane),
 • príjmy ktoré sa zdaňujú osobitnou sadzbou (úroky v bankách) a
 • kostolné zbierky, cirkevné úkony.

Nezisková účtovná jednotka daňové priznanie nepodáva, ak má iba:

 • príjmy , ktoré nie sú predmetom dane (§ 13 ods. 2 písm. a) – dary podľa Občianskeho zákonníka, príspevky z podielu zaplatenej dane) a
 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 (úroky v bankách).

Výročná správa

Povinnosť vypracovať výročnú správu ustanovuje:

 • zákon o účtovníctve, ak má účtovná jednotka povinný audit,
 • hmotno-právny predpis, podľa ktorého účtovná jednotka vznikla alebo vykonáva registrovanú činnosť vo verejnom záujme.

Obsah výročnej správy ustanovuje zákon o účtovníctve – § 20 ods. 1. a  hmotno-právne predpisy:

 • § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov;
 • § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov;
 • § 67a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov;
 • § 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • § 20 zákona č. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Povinnosť uložiť výročnú správu ustanovuje:

 • zákon o účtovníctve – § 23a ods. 8 – do jedného roka od skončenia účtovného obdobia,
 • nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy  – do 15. júla nasledujúceho po skončení účtovného obdobia,
 • poskytovatelia sociálnych služieb (občianske združenia, cirkevné organizácie, neziskové organizácie) – do 15. júla nasledujúceho po skončení účtovného obdobia,
 • športová organizácia – do 31. júla nasledujúceho po skončení účtovného obdobia.

Obsah výročnej správy neziskovej účtovnej jednotky, ak ho neupravuje hmotno-právny predpis, by mal poskytnúť informácie pre externé prostredie najmä:

 • prehľad vykonávaných činností alebo projektov v účtovnom období, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, v  súvislosti k účelu založenia účtovnej jednotky,
 • prehľad  výnosov (príjmov) v členení podľa zdrojov,
 • prehľad nákladov (výdavkov) v členení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo projektov s vyčíslením nákladov (výdavkov) na správu.
 • návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,
 • výrok audítora k ročnej účtovnej závierke,
 • predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky,
 • ďalšie údaje určené samosprávnym orgánom.

Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy

Povinnosť auditu vyplýva:

 1. zo zákona o účtovníctve,
 2. s hmotnoprávnym predpisom, podľa ktorého účtovná jednotka vznikla – nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, politické strany, verejné vysoké školy a ďalšie,
 3. s hmotnoprávnym predpisom, podľa ktorého účtovná jednotka vykonáva registrovanú činnosť vo verejnom záujme – poskytovatelia sociálnych služieb a športové organizácie.

Zákon o účtovníctve

Prijímatelia 2%, 3% podielu zaplatenej dane v súlade s § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve povinnosť štatutárneho auditu je, ak suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35.000 eur, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. Termín  overenia je do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Mimovládne neziskové organizácie

Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy majú nadácie (zákon č. 34/2020 Z. z.), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z.) a neinvestičné fondy (zákon č. 147/1997 Z. z.), ak

 • príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane väčší ako 200.000 eur alebo všetky príjmy väčšie ako 500.000 eur,
 • príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur.

Poskytovatelia sociálnych služieb

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb (občianske združenia, neziskové organizácie, účelové zariadenia cirkví, cirkevné a náboženské spoločnosti) podľa zákona č. 448/2008 Z.z. podľa § 67a  ak

 • príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane väčší ako 200.000 eur alebo všetky príjmy väčšie ako 500.000 eur,
 • príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur.

Športová organizácia

Športová organizácia podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak

 • príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane väčší ako 250.000 eur alebo všetky príjmy väčšie ako 800.000 eur,
 • príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur.

Audit výročnej správy

Výročná správa neziskovej účtovnej jednotky musí obsahovať verný a pravdivý obraz o jej činnosti a hospodárení. Podľa § 20 ods. 3 zákona o účtovníctve musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Audítor musí

 • vyjadriť názor, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou,
 • vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu – jednotlivé hmotnoprávne predpisy,
 • vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa tohto zákona – ak osobitný predpis neustanovuje obsah,
 • uviesť, či na základe poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe a uviesť charakter každej takej významnej nesprávnosti.

Prehľad povinnosti u vybraných neziskových účtovných jednotiek

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
(podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby)
1. Povinnosť podať daňové priznanie: uloží účtovnú závierku v termíne pre podanie daňového priznania
2. Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy:
– príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane väčší ako 200.000 eur alebo všetky príjmy väčšie ako 500.000 eur,
– príjem z 2%, 3% väčší ako 35.000 eur.
3. Vždy má povinnosť: do 15. 7. uložiť v registri
– výročnú správu,
– účtovnú závierku, ak nie je už uložená,
– správu audítora, ak má povinnosť auditu.

Nadácia

Nadácia
1. Povinnosť podať daňové priznanie: uloží účtovnú závierku v termíne pre podanie daňového priznania
2. Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy:
– príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane väčší ako 200.000 eur alebo všetky príjmy väčšie ako 500.000 eur,
– príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur.
3. Vždy má povinnosť: do 15. 7. uložiť v registri
– výročnú správu,
– účtovnú závierku, ak nie je už uložená,
– správu audítora, ak má povinnosť auditu.

Neinvestičný fond

Neinvestičný fond
1. Povinnosť podať daňové priznanie: uloží účtovnú závierku v termíne pre podanie daňového priznania
2. Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy:
– príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane väčší ako 200.000 eur alebo všetky príjmy väčšie ako 500.000 eur,
– príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur.
3. Vždy má povinnosť: do 15. 7. uložiť v registri
– výročnú správu,
– účtovnú závierku, ak nie je už uložená,
– správu audítora, ak má povinnosť auditu.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Občianské združenie
1. Povinnosť podať daňové priznanie: uloží účtovnú závierku v termíne pre podanie daňového priznania
2. Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy: príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur
3. POZOR – môže byť športovou organizáciou alebo poskytovateľom sociálnych služieb, potom má povinnosti podľa týchto zákonov!
4. Nemá povinnosti 1 – 3: zostaví účtovnú závierku, ale nikde ju nepredkladá

Cirkevná organizácia, účelové zariadenie cirkvi

Cirkevná organizácia, účelové zariadenie cirkvi
1. Povinnosť podať daňové priznanie: uloží účtovnú závierku v termíne pre podanie daňového priznania
2. Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy: príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur
3. POZOR!
Cirkevná škola, cirkevné školské zariadenie vždy má povinnosti podľa bodu 1.
– Môže byť poskytovateľom sociálnych služieb (účelové zariadenie cirkvi), potom má povinnosti podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
– Farnosť, cirkevný zbor, cirkevná organizácia prijali dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov na energie, alebo príspevok za ubytovanie odídenca v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.
4. Nemá povinnosti 1 – 3: zostaví účtovnú závierku, ale nikde ju nepredkladá

Cirkevná škola, cirkevné školské zariadenie

Cirkevná škola, cirkevné školské zariadenie
ako účelové zariadenie cirkvi, zaradená do siete škôl a školských zariadení
1. Má povinnosť podať daňové priznanie ð uloží účtovnú závierku v termíne pre podanie daňového priznania
2. Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy ð príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur.

Súkromná škola, súkromné školské zariadenie

Súkromná škola, súkromné školské zariadenie
zaradená do siete škôl a školských zariadení
1. Má povinnosť podať daňové priznanie ð uloží účtovnú závierku v termíne pre podanie daňového priznania

Poskytovateľ sociálnych služieb

Cirkevná organizácia, účelové zariadenie cirkviPoskytovateľ sociálnych služieb
(§ 67a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Občianske združenie
Účelové zariadenie cirkvi, náboženskej spoločnosti
1. Povinnosť podať daňové priznanie: uloží účtovnú závierku v termíne pre podanie daňového priznania
2. Povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy:
– príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane väčší ako 200.000 eur alebo všetky príjmy väčšie ako 500.000 eur,
– príjem z 2%, 3% väčšie ako 35.000 eur.
3. Vždy má povinnosť: do 15. 7. uložiť v registri
– výročnú správu,
– účtovnú závierku, ak nie je už uložená,
– správu audítora, ak má povinnosť auditu

Športová organizácia

Rekapitulácia povinnosti neziskových organizácií:

Nezisková účtovná jednotkaOverenie účtovnej závierky audítoromOverenie
výročnej správy audítorom
Uloženie výročnej správy
Nadácia15. júl15. júl15. júl
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby15. júl15. júl15. júl
Neinvestičný fond15. júl15. júl15. júl
Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb15. júl15. júl15. júl
Prijímateľ podielu zaplatenej danedo 1 rokado 1 rokado 1 roka
Športová organizácia31. júl31. júl31. júl
Verejná vysoká školaraz za 4 roky
do 31. júla
raz za 4 roky
do 31. júla
raz za 4 roky
do 31. júla
Verejná výskumná inštitúciaraz za 4 roky
do 31. júla
raz za 4 roky
do 31. júla
raz za 4 roky
do 31. júla
Súkromná, cirkevná škola, školské zariadenie
– nie je prijímateľ podielu zaplatenej dane
Cirkevná organizácia
– nie je prijímateľ podielu zaplatenej dane
– nie je poskytovateľom sociálnych služieb

Použité zdroje:

Dobešová M., Vršková J., Šalkovičová I., Vidová M.: Účtovná závierka a daňové priznanie v neziskových účtovných jednotkách za rok 2023. E-book, Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o., 2024, 101 s. ISBN 978–80–972242–6–4

Praktické príklady a množstvo užitočných informácií sa dočítate v našom e-booku.

Zákaznícka linka

+421 (0) 910 852 408

Napíšte nám

pastierikova@sluzbymvo.sk

Adresa

1.mája 18 01001 Žilina

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
IČO: 37983792
DIČ: 2022104744

poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio