Sústredíme sa na udržateľnosť

Vedieme účtovníctvo
zamerané na projekty
a zdroje financovania

Kompletne sa vám postaráme o účtovníctvo, aby bolo v súlade so zákonmi a postupmi pre neziskové organizácie (zákon o účtovníctve, daňové zákony, zákony týkajúce sa služieb vo verejnom záujme a použitia verejných prostriedkov a ďalšie).

Naučíme vás, ako môže byť účtovníctvo nástrojom efektívneho hospodárenia. Pripravíme kalkulácie a rozpočty služieb vo verejnom záujme, budeme sledovať ekonomické oprávnené náklady a nastavíme vám účtovný informačný systém a systém organizačných a ekonomických smerníc.

Online konzultácia

Vytvorenie vzorov interných dokumentov a ich vypracovanie na mieru podľa právnej formy a druhu poskytovanej služby (vzory pracovných zmlúv a dohôd, zásady hospodárenia, organizačné a ekonomické smernice).

Nastavenie účtovného informačného systému (softvéru) pre potreby vedenia účtovníctva – účtový rozvrh, číselníky nákladových stredísk, zdrojov financovania a projektov.

Pripravenie podkladov pre žiadosti o platbu a kontroling finančného riadenia projektu.

Sledovanie účtovných prípadov realizovaných projektov v rámci časového vymedzenia so špecifikami finančného riadenia každého projektu.

Implementácia manažérskych techník do účtovníctva, a to na sledovanie hospodárenia podľa činnosti na jednotlivé „nákladové strediská“.

Vedenie personálnej agendy, vypracovanie a zúčtovanie miezd, spracovanie výkazov pre sociálne a zdravotné poistenie a výkazov pre daňový úrad, pripravenie podkladov pre vyúčtovanie dotácií, transferov a projektov.

Predmetom našej účtovnej agendy je aj viaczdrojové financovanie, a to príjmy, použitie a vyúčtovanie darov, dotácií, príspevkov, 2 – 3 % podielu zaplatenej dane, verejných zbierok, charitatívnej reklamy z verejných a súkromných zdrojov.

Vedenie účtovnej agendy aj pre účely daňových povinností týkajúcich sa hlavnej, ekonomickej a podnikateľskej činnosti. Jedná sa o daň z príjmu právnických osôb a o daň z pridanej hodnoty.

Vypracovanie prevodového mostíka pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a naopak.

Vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, postupmi účtovania, potrebami pre zúčtovanie projektov a vypracovanie výročných správ najmä občianskych združení, cirkevných organizácií a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

PREČO JE ÚČTOVNÍCTVO
NEZISKOVIEK INÉ?

Účtovníctvo zamerané na sociálnu ekonomiku je špecifické, pretože nezisková organizácia nedokáže zo svojej činnosti získať dostatok prostriedkov, keďže poskytuje verejnoprospešné služby. Doplnkom jej financovania teda sú aj verejné a súkromné financie, ktoré je potrebné špeciálne vyúčtovať v súlade s pravidlami finančného riadenia verejných zdrojov.

Náš účtovný tím

Online konzultácia zadarmo

Neziskový sektor je nesmierne rozmanitý a každá organizácia potrebuje špecifický prístup k účtovníctvu. Objednajte si online konzultáciu zadarmo, kde sa spoločne pozrieme, s čím konkrétne potrebujete pomôcť a vymyslíme vám službu na mieru.

Hodnota za peniaze

Účtovníctvo nemusí byť len povinnosťou alebo nutným zlom, ale užitočným nástrojom pre riadenie mimovládnej organizácie a efektívne hospodárenie.

Online konzultácia

Staráme sa o všetky
právne formy neziskového sektora

ObčiaNské združenia

Neziskové organizácie

Nadácie

Neinvestičné fondy

Súkromné školy

Cirkevné školy

Športové kluby

školské jedálne

Príspevkové organizácie

Združenia právnických osôb

Cirkevné organizácie

Politické strany

Viesť účtovníctvo

Zo sveta mimovládnych organizácií

Venujte sa naplno svojmu poslaniu a financie nechajte na nás. Postaráme sa vám o účtovníctvo a dane, mzdy, projekty, výročné správy a správy o hospodárení, zdroje financovania, rozpočty, kalkulácie a ďalšie.

  V ktorej oblasti potrebujete byť neustále v obraze?

  Zákaznícka linka

  +421 (0) 910 852 408

  Napíšte nám

  pastierikova@sluzbymvo.sk

  Adresa

  1.mája 18 01001 Žilina

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
  IČO: 37983792
  DIČ: 2022104744

  poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio