Všeobecné obchodné podmienky

Kľúčové slová:

I. Úvodné ustanovenia

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky, za ktorých Centrum poradenstva a vzdelávania, nezisková organizácia, sídlo: 1. mája 18, 010 01 Žilina, IČO: 37983792, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod registračným číslom 29/05 (ďalej len „Poskytovateľ“) dodáva fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám konajúcim v rámci predmetu ich činnosti (ďalej len „Užívateľ“) tlačené produkty a umožňuje využívanie elektronických publikácií v oblasti základného, všeobecného poradenstva a vzdelávania. Užívateľ potvrdzuje, že o tlačené produkty a elektronické publikácie Poskytovateľa má záujem v rámci vykonávania svojho predmetu činnosti.
 2. Poskytovateľ predáva tlačené produkty a umožňuje využívanie elektronických publikácií, najmä monotematickú literatúru, odborné komentáre, zborníky a iné periodiká. Zoznam tlačených produktov a elektronických publikácií dostupných za konečnú cenu uvedenú v cenníku Poskytovateľa, s osobitne uvedenou cenou za dodanie, resp. sprístupnenie, je sprístupnený v e-shope Predávajúceho na www.profimvo.sk.
 3. Užívateľom je každá organizácia alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyplnila a odoslala objednávku na tlačený produkt alebo elektronickú publikáciu prostredníctvom internetového portálu www.profimvo.sk, a ktorá obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky.

II. Predmet kúpnej zmluvy a licenčnej zmluvy

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje Užívateľovi dodať Užívateľovi objednaný tlačený produkt a Užívateľ sa zaväzuje tlačený produkt prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Kúpna zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená na základe vyplnenia objednávky Užívateľom priamo na internetovom portáli Poskytovateľa www.poradamvo.sk a jej potvrdením zo strany Poskytovateľa. 
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje Užívateľovi umožniť využívanie elektronickej publikácie v rozsahu a za podmienok podľa článku VI týchto VOP a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za také udelenie licencie licenčnú odplatu (cenu) podľa článku III týchto VOP. 
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy na tlačené produkty a licenčnej zmluvy na používanie elektronických publikácií. 

III. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za tlačený produkt a/alebo užívanie elektronickej publikácie sa stanovuje v závislosti od počtu kusov a druhu objednaného tovaru a je splatná jednorazovo, a pokiaľ ide o tlačené produkty spolu s cenou za dodanie tovaru, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom.
 2. Po uskutočnení objednávky Užívateľom a jej potvrdení zo strany Poskytovateľa vystaví Poskytovateľ Užívateľovi faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za dodanie vybraného počtu kusov tovaru alebo sprístupnenie elektronických publikácií, podľa aktuálneho cenníka, s lehotou splatnosti uvedenou na príslušnej faktúre. Poskytovateľ zašle Užívateľovi faktúru elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom, pokiaľ Užívateľ výslovne nepožiadal o jej zaslanie poštou.
 3. Za zaplatenie Užívateľom sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa, a to aj ak má Užívateľ možnosť zrealizovať platbu za tovar prostredníctvom platobného systému Poskytovateľa umiestneného na jeho internetovom portáli www.profimvo.sk. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet  zabezpečí dodanie zaplateného tovaru. V prípade, ak ide o tlačený produkt, predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

IV. Dodanie a prevzatie tovaru v tlačenej podobe

 1. Poskytovateľ odošle Užívateľovi tlačené produkty na základe objednávky Užívateľa do dvoch pracovných dní po zaplatení zo strany Užívateľa. Poskytovateľ je povinný dodať Užívateľovi tovar v objednanom množstve a kvalite. Poskytovateľ o odoslaní tovaru Užívateľa informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie zaslanej na e-mail Užívateľa uvedený v jeho objednávke.
 2. Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená Užívateľom v objednávke. Ak Užívateľ neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa sídla alebo miesta podnikania (výkonu činnosti) Užívateľa.
 3. Dodanie tovaru Poskytovateľ uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Užívateľa alebo Užívateľom písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu, alebo prostredníctvom tretích osôb (Slovenská pošta, prípadne prepravné a zásielkové spoločnosti).
 4. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Užívateľovi alebo Užívateľom písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu.
 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Užívateľa momentom prevzatia tovaru, pričom nezáleží na tom, či Užívateľ prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej alebo splnomocnenej osoby.
 6. Vlastnícke právo prechádza z Poskytovateľa na Užívateľa momentom prevzatia tovaru.

V. Prepravné – spôsoby dopravy tovaru a cena za jeho dodanie

 1. Náklady na dodanie tlačených produktov Užívateľovi nie sú zahrnuté v cene tovaru. Tieto náklady budú osobitne vyčíslené na faktúre a budú pre Užívateľa uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na portáli Poskytovateľa. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na dodanie tovaru spolu s kúpnou cenou za tlačené produkty.
 2. Poskytovateľ zabezpečí dopravu a doručenie objednaných tlačených produktov prostredníctvom Slovenskej pošty alebo umožní Užívateľovi vyzdvihnúť si objednaný tovar u Poskytovateľa osobne. 

VII. Podmienky používania elektronických publikácií

 1. V prípade, ak si Užívateľ objedná elektronickú publikáciu, tzn. zaklikne políčko pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronickej publikácie, zaväzuje sa, že bude dodržiavať tieto podmienky používania elektronických publikácií.
 2. Zoznam podporovaných zariadení a softvéru určených na získanie, zobrazovanie a používanie elektronických publikácií, prostredníctvom ktorého Užívateľ zrealizuje sprístupnenie elektronických publikácií, je uverejnený na portáli Poskytovateľa. Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Poskytovateľ nezodpovedá za zobraziteľnosť a použiteľnosť elektronickej publikácie na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru. 
 3. Poskytovateľ zabezpečí sprístupnenie elektronickej publikácie Užívateľovi bezodkladne po zaplatení ceny za elektronickú publikáciu a prípadne určených poplatkov za sprístupnenie elektronického obsahu, ktoré si Užívateľ vybral z ponuky Poskytovateľa. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronickej publikácie cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Momentom prevzatia elektronickej publikácie Užívateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za splnené.
 4. Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu na uchovávanie primeraného počtu permanentných kópii elektronickej publikácie, prezeranie, používanie a zobrazovanie elektronickej publikácie v neobmedzenom rozsahu, avšak výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie Užívateľa, ktorý koná v rámci predmetu svojej činnosti.
 5. Ak nie je výslovne uvedené inak, elektronická publikácia podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení. Užívateľ nie je oprávnený predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať (tzn. udeliť ďalšiu licenciu), postúpiť jemu udelenú licenciu ani iným obdobným spôsobom nakladať s elektronickou publikáciou ani akoukoľvek jej časťou, sám alebo prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby. Užívateľ nie je oprávnený odstraňovať označenia či upozornenia týkajúce sa vlastníctva a autorských práv uvedené v elektronickej publikácii. Užívateľ takisto nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či inak odstraňovať akúkoľvek ochranu v akejkoľvek forme, ktorá chráni elektronickú publikáciu. 
 6. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený použiť v stiahnutej elektronickej publikácii viditeľné aj skryté údaje, podľa ktorých je možné identifikovať Užívateľa a jeho konkrétny nákup, okrem iného môže použiť meno, priezvisko a e-mail na základe informácií z registrácie Užívateľa. 
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť Užívateľovi výkon práv vyplývajúcich mu z tejto licenčnej zmluvy bez upozornenia v prípade, ak Užívateľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tejto licenčnej zmluvy. V takom prípade je Užívateľ povinný okamžite ukončiť akékoľvek používanie elektronickej publikácie. Poskytovateľ je v prípadoch neoprávneného používania elektronickej publikácie podľa tohto bodu oprávnený blokovať prístup k elektronickej publikácii, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny. 
 8. Užívateľ berie na vedomie, že využitím elektronickej publikácie a zaplatením za licenciu na použitie elektronickej publikácie nedochádza k prevodu duševného vlastníctva z Poskytovateľa ani žiadneho z autorov diela. Všetky súčasti elektronickej publikácie sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.
 9. Udelením licencie v rozsahu a za podmienok podľa tohto článku VOP Užívateľ nenadobúda právo a nie je oprávnený prevádzkovať akýkoľvek vlastný distribučný kanál na sprístupnenie či rozširovanie elektronickej publikácie.
 10. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že využíva elektronickú publikáciu na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá môže Užívateľovi v súvislosti s používaním elektronickej publikácie vzniknúť. Všetky poplatky v súvislosti so sprístupnením elektronickej publikácie sú finálne a Užívateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.
 11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny, zrušenie služby elektronických publikácií, jej pozastavenie, alebo na zásahy do prevádzky, zrušenia, alebo pozastavenia ktorejkoľvek jej súčasti. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia tejto licenčnej zmluvy. Zmeny a doplnenia sa vykonajú pozmenením týchto VOP prístupných na portáli Poskytovateľa. Využívanie elektronickej publikácie po takej zmene sa považuje za súhlas Užívateľa s aktualizovanými podmienkami tejto licenčnej zmluvy.
 12. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy, vzhľadom na to, že jej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu iným spôsobom než na fyzickom nosiči (stiahnutie elektronického obsahu) a vzhľadom na skutočnosť, že sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Užívateľa.

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Užívateľ je povinný riadne a včas zaplatiť cenu, resp. licenčnú odplatu za objednané produkty uvedenú vo faktúre v plnej výške najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na príslušnej faktúre. V opačnom prípade sa objednávka bez ďalšieho automaticky zrušuje.
 2. Užívateľ je povinný informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou predaja tlačených produktov a sprístupnením elektronickej publikácie, najmä o zmene obchodného mena, sídla a miesta podnikania, právnej formy podnikania, IČO, ukončenia výkonu činnosti Užívateľa, o zmene čísla pre telefonický kontakt, e-maile.
 3. Užívateľ je povinný Poskytovateľa bezodkladne informovať o nedodaní zaplateného tovaru v primeranej lehote alebo nesprístupnení elektronickej publikácie bezodkladne po zaplatení za elektronickú publikáciu.
 4. Užívateľ je povinný tlačené produkty a elektronické publikácie užívať v súlade s týmito VOP, právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu alebo zastaveniu poskytovania tlačených produktov a/alebo sprístupňovania elektronických publikácií, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 5. Užívateľ nie je oprávnený na akékoľvek použitie produktov Poskytovateľa alebo ich akejkoľvek časti na iné účely ako pre potrebu plnenia predmetu jeho činnosti, a to najmä nie na jeho ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či zhotovovaním ďalších kópií pre iné účely. Použitie nad rámec podľa tohto bodu VOP je neoprávneným zásahom do práv Poskytovateľa a tretích osôb a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu produktov, ktoré Užívateľ nadobudol od Poskytovateľa.
 6. Všetok obsah tlačených produktov a elektronických publikácií Poskytovateľa slúži len na informačné účely. Obsah publikovaný v týchto produktoch bol získaný zo zdrojov, ktoré Poskytovateľ považuje za vysoko odborne zdatné a spoľahlivé. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu ani za žiadne škody vzniknuté Užívateľovi v súvislosti s používaním týchto produktov. Pri využívaní analýz, názorov, stanovísk alebo iných informácií uverejnených v tlačených produktoch a/alebo elektronických publikáciách Poskytovateľa je nevyhnutné vziať do úvahy moment ich zverejnenia.
 7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Užívateľovi tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom objednávkovom formulári.
 8. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do momentu odoslania potvrdenia zo strany Poskytovateľa pre Užívateľa o odoslaní objednaného tovaru; v takom prípade je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi cenu zaplatenú za objednaný tovar v plnej výške. Okrem uvedeného prípadu je Užívateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len zo zákonných dôvodov, v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení.

IX. Ochrana osobných údajov

Užívateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Poskytovateľovi jeho osobné údaje alebo osobné údaje inej dotknutej osoby (napr. jeho zamestnancov, dodávateľov a pod.), na účel spracovania a potvrdenia platnej objednávky, uzavretia zmluvy s Poskytovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, zúčtovania platieb a uskutočnenie nevyhnutnej komunikácie medzi Užívateľom a Poskytovateľom, a za účelom riadneho dodania tovaru a poskytnutia služieb Poskytovateľom pre Užívateľa. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom v prípade neposkytnutia osobných údajov, požadovaných od Užívateľa v objednávke, nie je možné zmluvu s Poskytovateľom uzavrieť a následne realizovať na jej základe riadne dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre Užívateľa.

(3) Poskytovateľ poskytne údaje Užívateľa Nasledovným subjektom:

 1. WebSupport, s. r. o., IČO: 36 421 928, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava;
 2. Gdrive (cloudové služby) – https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/;
 3. Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/;
 4. Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html 
 5. SmartSelling a. s., IČ: 29210372, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno
 6. orgánom verejnej moci v prípade, ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov,
 7. externým spolupracovníkom Poskytovateľa alebo jeho poskytovateľom služieb (napr. účtovník, advokát, IT poskytovateľ), výlučne v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Poskytovateľa a v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov.

Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Užívateľa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Iným subjektom bude spracúvanie osobných údajov Užívateľa umožnené len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).

Užívateľ je povinný osobné údaje dotknutej osoby uvádzať správne, úplne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o ich zmene. V prípade, ak Užívateľ Poskytovateľovi neposkytne osobné údaje v rozsahu na vytvorenie a spracovanie objednávky, nie je možné uzatvoriť zmluvu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Osobné údaje bude Poskytovateľ uchovávať v súlade s osobitnými predpismi v oblasti účtovníctva a archivácie počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Dotknutá osoba má právo od Poskytovateľa požadovať prístup k osobným údajom dotknutej osoby ako aj právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.

Dotknutá osoba má súčasne právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, ktorá nemá oporu v zákone.

V prípade, ak Poskytovateľ spracúva určité osobné údaje dotknutej osoby na základe udeleného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas zo strany dotknutej osoby udelený. 

Ak sa Užívateľ, resp. dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zákonom, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať zodpovednej osobe Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy na: info@sluzbymvo.sk.

Osobné údaje Užívateľa nebudú poskytované do tretej krajiny ani medzinárodným organizáciám bez súhlasu Užívateľa.

Medzi Užívateľom a Poskytovateľom vzniká právny vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ využíva osobné údaje Užívateľa aj na účely oslovovania Užívateľa s marketingovými ponukami Poskytovateľa, keďže ide o jeden z oprávnených záujmov Poskytovateľa v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v takom prípade oprávnený záujem Poskytovateľa marketingovo a obchodne podporovať predaj svojich produktov a služieb, a za tým účelom informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách.

V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám Užívateľa Bude Poskytovateľ na základe histórie objednávok Užívateľa vytvárať pre Užívateľa personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané údaje o aktivitách Užívateľa na webových sídlach Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ získava prostredníctvom nastaviteľných cookies a nástrojov Google Analytics. Osobné údaje sa nevyužívajú na profilovanie.

Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných Poskytovateľom môže byť Užívateľovi emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sa Poskytovateľ a Užívateľ výslovne dohodli na aplikácii Obchodného zákonníka na ich právny vzťah.
 2. Registrácia v Internetovom obchode je podmienkou uzavretia bezodplatnej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v zapojení sa do vernostného programu Predávajúceho, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov a v získaní možnosti sledovať históriu nákupov, tj. služieb, ktoré by bez registrácie v Internetovom obchode nebolo možné poskytnúť. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k Internetovému obchodu a registrácii.
 3. Prípadné komplikácie pri registrácii v Internetovom obchode alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže Registrovaný užívateľ nahlásiť Predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.
 4. Užívateľský účet Registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacou emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej emailovej adresy a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá Registrovaný užívateľ.
 5. Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v Internetovom obchode kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť, tj. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb. Užívateľský účet môže na žiadosť Registrovaného užívateľa zrušiť aj Predávajúci. Postupy a práva Registrovaného užívateľa podľa čl. VII., VIII a IX. týchto podmienok platia obdobne.
 6. Prevádzkovateľ môže užívateľský účet Registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ Registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak Registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.
 7. Osobné údaje Registrovaného užívateľa dobrovoľne poskytnuté pri registrácii v Internetovom obchode budú spracované za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov Registrovaného užívateľa sú uvedené na osobitnej podstránke Internetového obchodu.

XI. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi

 1. Ak Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho a s uskladnením tovaru.
 2. V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný vedľa zákonného úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu v dôsledku omeškania Podnikateľa.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzatvorenej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi. Ak Podnikateľ zaplatil cenu za tovar vopred prostredníctvom platby platobnou kartou on-line, Predávajúci je povinný vrátiť mu takto zaplatenú cenu bez zbytočného odkladu rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci takto zaplatenú cenu prijal.
 4. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie, že pri používaní Internetového obchodu a uzavretí Zmluvy dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov Kupujúceho a Registrovaného užívateľa sú uvedené na osobitnej podstránke Internetového obchodu.
 2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli www.profimvo.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
 4. Akékoľvek spory zo a v súvislosti s právnym vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike, podľa slovenského práva, a to aj v prípade výskytu medzinárodného prvku.
 5. V prípade, ak si zmluvné strany dojednali určité práva a povinnosti odlišne od obsahu týchto VOP, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito VOP.

1. Všeobecné obchodné podmienky pre online služby

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky, za ktorých Centrum poradenstva a vzdelávania, nezisková organizácia, sídlo: 1. mája 18, 010 01 Žilina, IČO: 37983792, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod registračným číslom 29/05 (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Užívateľ“) online služby v oblasti základného, všeobecného poradenstva a vzdelávania, pričom Užívateľ potvrdzuje, že má záujem o online služby Poskytovateľa v rámci vykonávania svojho predmetu činnosti.
 2. Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetového portálu www.profimvo.sk, prostredníctvom ktorého poskytuje online služby, ktoré zahŕňajú najmä:
 3. poskytovanie daňového/účtovného/právneho poradenstva vo všeobecnom rozsahu na portáli www.profimvo.sk
 4. poskytovanie informatívnych odpovedí na otázky Užívateľov vo vyššie uvedených oblastiach vo všeobecnom rozsahu.
 5. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi online služby na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. Na účely využívania online služieb je nevyhnutná registrácia Užívateľa a objednávka Užívateľa, jej akceptácia Poskytovateľom, zaplatenie stanovenej ceny za objednané služby podľa cenníka Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry a akceptácia týchto VOP v plnom rozsahu.
 6. Prístup k online službám získava Užívateľ nasledovným spôsobom:
 7. (i) pokiaľ ide o nového Užívateľa, je nevyhnutné vykonať u Poskytovateľa registráciu a zvoliť si požadovaný rozsah online služieb Poskytovateľa;
 8. (ii) pokiaľ ide o existujúceho Užívateľa s registráciou, objednávkou sa rozumie zvolenie si rozsahu služieb na ďalšie obdobie trvania zmluvy.
 9. Pred uplynutím doby trvania zmluvy podľa článku VII bod 1. týchto VOP. Poskytovateľ zašle Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu upozornenie o blížiacom sa konci zmluvného obdobia(končiace predplatné), spolu s novými informáciami o online službách Poskytovateľa, cenníkom, podľa ktorého si môže Užívateľ vybrať typ a rozsah služieb pre uzatvorenie novej zmluvy, platobnými údajmi a aktuálnym znením VOP. Na základe záväznej objednávky s povinnosťou platby Užívateľa Poskytovateľ zašle Užívateľovi faktúru a do 2 pracovných dní od prijatia platby Poskytovateľ zriadi Užívateľovi prístup k online službám na ďalšie obdobie trvania zmluvy podľa článku VII bod 1 týchto VOP.
 10. Obchodný zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká (i) vyplnením a potvrdením záväznej objednávky Užívateľom priamo na internetovom portáli Poskytovateľa www.profimvo.sk alebo(ii) zaplatením ceny za online služby Užívateľom uvedenej na (zálohovej) faktúre vystavenej Poskytovateľom.
 11. Uzatvorením zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom podľa tohto článku sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú pre zmluvné strany záväzné.
 12. V prípade, ak Užívateľ začal s využívaním online služieb, má sa za to, že s VOP sa plne oboznámil, rozumie im a v plnom rozsahu s VOP súhlasí.
 13. Ochrana osobných údajov
 14. V prípade poskytovania online služieb Poskytovateľom ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.
 15. Užívateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Poskytovateľovi jeho osobné údaje alebo osobné údaje inej dotknutej osoby (napr. jeho zamestnancov, dodávateľov a pod.), na účel spracovania a potvrdenia platnej objednávky, uzavretia zmluvy s Poskytovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, zúčtovania platieb a uskutočnenie nevyhnutnej komunikácie medzi Užívateľom a Poskytovateľom za účelom riadneho poskytnutia služieb Poskytovateľom pre Užívateľa. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom v prípade neposkytnutia osobných údajov, požadovaných od Užívateľa v objednávke, nie je možné zmluvu s Poskytovateľom uzavrieť a následne realizovať na jej základe riadne poskytovanie online služieb Poskytovateľom pre Užívateľa.
 16. Poskytovateľ poskytne údaje Užívateľa nasledovným subjektom:
 17. WebSupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava;
 18. Gdrive (cloudové služby) – https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/;
 19. Google Ads– https://privacy.google.com/businesses/processorterms/;
 20. Google Analytics– https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html 
 21. orgánom verejnej moci v prípade, ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov,
 22. externým spolupracovníkom Poskytovateľa alebo jeho poskytovateľom služieb, výlučne v rozsahu v akom je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Poskytovateľa a v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov. 
 23. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Užívateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Iným subjektom bude spracúvanie osobných údajov Užívateľa umožnené len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).
 24. Užívateľ je povinný osobné údaje dotknutej osoby uvádzať správne, úplne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o ich zmene. V prípade, ak Užívateľ Poskytovateľovi neposkytne osobné údaje v rozsahu na vytvorenie a spracovanie objednávky, nie je možné uzatvoriť zmluvu a poskytovať na jej základe služby Užívateľovi zo strany Poskytovateľa.
 25. Osobné údaje bude Poskytovateľ uchovávať v súlade s osobitnými predpismi v oblasti účtovníctva a archivácie počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 26. Dotknutá osoba má právo od Poskytovateľa požadovať prístup k osobným údajom dotknutej osoby ako aj právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.
 27. Dotknutá osoba má súčasne právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, ktorá nemá oporu v zákone.
 28. V prípade, ak Poskytovateľ spracúva určité osobné údaje dotknutej osoby na základe udeleného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas zo strany dotknutej osoby udelený. 
 29. Ak sa Užívateľ, resp. dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zákonom, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať zodpovednej osobe Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy na: info@sluzbymvo.sk.
 30. Osobné údaje Užívateľa nebudú poskytované do tretej krajiny bez súhlasu Užívateľa.
 31. Využívaním služieb Poskytovateľa vzniká medzi Užívateľom a Poskytovateľom právny vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ využíva osobné údaje Užívateľa aj na účely oslovovania Užívateľa s marketingovými ponukami Poskytovateľa, keďže ide o jeden z oprávnených záujmov Poskytovateľa v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v takom prípade oprávnený záujem Poskytovateľa marketingovo a obchodne podporovať predaj svojich výrobkov a služieb, a za tým účelom informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. 
 32. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám Užívateľa bude Poskytovateľ na základe histórie objednávok Užívateľa vytvárať pre Užívateľov personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané údaje o aktivitách Užívateľa na webových sídlach Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ získava prostredníctvom nastaviteľných cookies a nástrojov Google Analytics.
 33. Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných Poskytovateľom môže byť Užívateľovi emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb. 
 34. Cena online služieb
 35. Cena za poskytovanie online služby poskytované Užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa zverejneného na internetovom portáli www.profimvo.sk. Podľa cenníka si Užívateľ vyberie typ a rozsah online služieb, o ktoré má záujem a na ktoré vytvorí objednávku.
 36. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované služby.  
 37. Cena za online služby je stanovená fixnou sadzbou podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa na celé obdobie trvania zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom. V prípade skoršieho ukončenia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom inak ako uplynutím doby trvania zmluvy o poskytovaní online služieb sa Užívateľovi zaplatený poplatok (ani jeho pomerná časť) nevracia.
 38. Platobné podmienky 
 39. Počas obdobia, kedy Užívateľ nemá možnosť zrealizovať platbu za ním vybrané online služby prostredníctvom platobných systémov Poskytovateľa umiestnených priamo na internetovom portáli www.profimvo.sk
 40. môže Užívateľ, ktorý je existujúcim klientom Poskytovateľa, zrealizovať platbu za ním zvolené online služby Poskytovateľa na základe záväznej objednávky s povinnosťou platby, cenníka a platobných údajov, ktoré mu budú zaslané na e-mail, prílohou ktorého budú aj aktuálne VOP. V prípade, ak si Užívateľ vyberie online služby z aktuálnej ponuky Poskytovateľa, na základe záväznej objednávky s povinnosťou platby zaplatí za služby na účet Poskytovateľa príslušnú sumu za ním zvolené online služby Poskytovateľa. Na základe prijatej platby Poskytovateľ zašle Užívateľovi na jeho známu e-mailovú adresu konečnú faktúru a najneskôr do dvoch pracovných dní zriadi Užívateľovi prístup k online službám Poskytovateľa na obdobie trvania zmluvy podľa článku VII bod 1 týchto VOP.
 41. V prípade Užívateľa, ktorý je novým klientom Poskytovateľa a ktorému na e-mail nebola zaslaná žiadna ponuka Poskytovateľa, je nevyhnutné najskôr vykonať registráciu u Poskytovateľa. Po vykonaní registrácie má Užívateľ do momentu zrealizovania objednávky na online služby obmedzené možnosti využívania portálu Poskytovateľa. Na základe registrácie nového Užívateľa u Poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi ponuku na online služby Poskytovateľa, spolu s relevantnými informáciami, cenníkom služieb Poskytovateľa a aktuálnymi VOP. V prípade, ak si Užívateľ vyberie online služby z aktuálnej ponuky Poskytovateľa, na základe záväznej objednávky s povinnosťou platby zaplatí za služby na účet Poskytovateľa príslušnú sumu za ním zvolené online služby Poskytovateľa. Na základe prijatej platby Poskytovateľ zašle Užívateľovi na jeho e-mail uvedený v registrácii Užívateľa konečnú faktúru a najneskôr do dvoch pracovných dní zriadi Užívateľovi prístup k online službám Poskytovateľa na obdobie trvania zmluvy podľa článku VII bod 1 týchto VOP.
 42. V období, keď bude u Poskytovateľa dostupná možnosť zrealizovať platbu za Užívateľom vybrané online služby prostredníctvom platobných systémov Poskytovateľa umiestnených priamo na internetovom portáli www.profimvo.sk bude platiť nasledovný postup:
 43. Po prijatí elektronickej objednávky na online službu zaslanej priamo na internetový portál poskytovateľa www.profimvo.sk a jej akceptácii vystaví Poskytovateľ Užívateľovi zálohovú faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za poskytnutie online služieb vybraných Užívateľom podľa aktuálneho cenníka. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle Poskytovateľ Užívateľovi konečnú faktúru elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom v jeho príslušnej objednávke. Obdobie trvania prístupu k online službám zvoleným Užívateľom sa začína dňom prijatia platby na účet Poskytovateľa, najneskôr však do dvoch pracovných dní po prijatí tejto platby, a trvá v závislosti od charakteru online služby.
 44. Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybrané online služby aj prostredníctvom platobných systémov Poskytovateľa umiestnených na internetovom portáli www.poradamvo.sk. V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie Užívateľom objednanejonline služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví a zašle spôsobom uvedeným v bode (i) tohto článku týchto VOP Užívateľovi konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí poskytnutie zaplatených online služieb na obdobie trvania prístupu k online službám, ktoré sa začína najneskôr od dvoch pracovných po prijatí tejto platby, a trvá v závislosti od charakteru online služby.
 45. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi zaslaním na jeho elektronickú adresu uvedenú v objednávke prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), a to najneskôr do 2 pracovných dní od zaplatenia ceny za online služby.
 46. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovanú online službu najneskôr do dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka bez ďalšieho automaticky zrušuje.
 47. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa
 48. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že: 
 49. pre využívanie online služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
 50. obsah online služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy Poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu zverejňovaného na internetovom portáli Poskytovateľa; Užívateľ tak môže stratiť natrvalo alebo dočasne prístup k (časti) obsahu Poskytovateľa a tretích osôb;
 51. porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu Užívateľa, na okamžité prerušenie a/alebo zastavenie poskytovania online služby a na zablokovanie prístupu Užívateľa k takejto online službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP Užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ako aj Užívateľova registrácia, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
 52. Užívateľ nie je oprávnený na akékoľvek použitie stránok Poskytovateľa alebo ich akejkoľvek časti na iné účely ako pre jeho osobnú potrebu (resp. potrebu plnenia predmetu jeho činnosti), a to najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či zhotovovaním ďalších kópií. Užívateľ nie je oprávnený vykonávať žiadne zásahy do technického alebo vecného charakteru stránok či služieb Poskytovateľa. Použitie nad rámec podľa tohto bodu VOP je neoprávneným zásahom do práv Poskytovateľa a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu služieb Poskytovateľa.
 53. Všetok obsah internetového portálu Poskytovateľa slúži len na informačné účely. Obsah publikovaný na tomto internetovom portáli bol získaný zo zdrojov, ktoré Poskytovateľ považuje za vysoko odborne zdatné a spoľahlivé. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu ani za žiadne škody vzniknuté Užívateľom v súvislosti s používaním internetového portálu. Obsah stránok Poskytovateľ priebežne aktualizuje a dopĺňa, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. Pri využívaní analýz, názorov, stanovísk alebo iných informácií uverejnených na stránkach Poskytovateľa je nevyhnutné vziať do úvahy moment ich zverejnenia.
 54. Užívateľ súhlasí, aby Poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či Užívateľ využíva online služby v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
 55. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri podaní objednávky naonline služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii Užívateľa a Užívateľ zodpovedá za škodu tým Poskytovateľovi spôsobenú.
 56. Užívateľ sa zaväzuje chrániť prihlasovacie údaje pre prístup k online službám Poskytovateľa pred stratou, odcudzením alebo ich zneužitím. Zároveň sa zaväzuje neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený ukončiť poskytovanie služieb.
 57. Poskytovateľ má výhradné právo na akýkoľvek zásah do poskytovaných online služieb a/alebo VOP.
 58. Zmeny poskytovania služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli Poskytovateľa www.poradamvo.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu Užívateľa.
 59. Ak Užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní online služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 60. Užívateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných online služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu Poskytovateľa, bez nároku Užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny za online služby.
 61. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie online služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
 62. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých online službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v elektronických médiách Poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.
 63. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady a škody
 64. Poskytovateľ vyhlasuje, že: 
 65. informácie poskytnuté a sprístupnené v online službe/ách nie sú právne záväzné a majú výlučne informatívny charakter, nie sú odporúčaním prispôsobeným konkrétnym pomerom klienta, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak;
 66. ak sú informáciami podľa tohto článku písm. a) právnepredpisyuverejňované v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR vydaná v tlačenej podobe Ministerstvom spravodlivosti SR a táto je rozhodujúca pre aktuálne znenie právneho predpisu;
 67. ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka, Vestníka Ministerstva životného prostredia a Ministerstva zdravotníctva SR, Poskytovateľ zverejňuje záznamy z oficiálnych zdrojov bez akýchkoľvek zásahov a úprav, pričom nenesie zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov uvedených vo verejne dostupných registroch;
 68. nezodpovedá a neposkytuje Užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetového portálu ani za rýchlosť Užívateľom používaného internetového pripojenia;
 69. prechodom naprepojenia na internetové stránky tretích osôb Užívateľ opúšťa internetové prostredie Poskytovateľa a ten nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje. 
 70. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že pre bezchybné využívanie online služieb Poskytovateľa v počítači a mobilných zariadeniach Užívateľa je potrebné najmä internetové pripojenie Užívateľa a emailové konto.
 71. Zodpovednosť Poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania onlineslužieb z dôvodov na strane Poskytovateľa je voči Užívateľovi obmedzená len na povinnosť Poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie v najskoršom možnom čase. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania online služby v súlade s VOP.
 72. Doba trvania zmluvy
 73. Zmluva o poskytovaní online služieb medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa sprístupnenia online služieb Užívateľovi.
 74. Zmluva o poskytovaní online služieb medzi Poskytovateľom a Užívateľom zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Užívateľom, výpoveďou zmluvy podľa článku V bodu 8 týchto VOP, alebo písomným odstúpením od zmluvy zo zákonných dôvodov.
 75. Ak má Užívateľ záujem o poskytovanie online služieb v trvaní dlhšom ako je doba trvania zmluvy podľa bodu 1 tohto článku, je povinný zrealizovať novú objednávku za podmienok a postupom podľa článku I a článku IV týchto VOP.
 76. Záverečné ustanovenia
 77. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 78. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 79. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli www.profimvo.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
 80. Akékoľvek spory zo a v súvislosti s právnym vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike, podľa slovenského práva, a to aj v prípade výskytu medzinárodného prvku. 

Zákaznícka linka

+421 (0) 910 852 408

Napíšte nám

pastierikova@sluzbymvo.sk

Adresa

1.mája 18 01001 Žilina

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
IČO: 37983792
DIČ: 2022104744
IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio